හෙට තමා දවස .🤪🤪🤪🤪

සහල්, කිරිපිටි, තිරිඟු පිටි, සිමෙන්ති හා ගෑස් ගැන අවසන් තීරණය හෙට (වීඩියෝ) Hiru ... හෙට (08) පැය 5ක වැඩ වර්ජනයක් පවත්වන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසයි. රුපියල් 7,500ක කොවිඩ් අවදානම් දීමනාව අහෝසි ... මහ බැංකුවේ සය මාසික පෙර දැක්ම හෙට ප්‍රකාශයට Hiru News Most visited website in Sri Lanka,Sri Lanka Latest news updates from ... Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා» Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly ... Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා» Subscribe to Ada Derana: https://bit.ly ...

2021.10.17 18:04 Sea-Lead-5817 හෙට තමා දවස .🤪🤪🤪🤪

හෙට තමා දවස .🤪🤪🤪🤪 submitted by Sea-Lead-5817 to Srilanka_Pico_Help [link] [comments]


2021.10.17 18:04 playing_with_yarik Iteration 17 10 21

Iteration 17 10 21 submitted by playing_with_yarik to creepypasta [link] [comments]


2021.10.17 18:04 hammerzilla help me a2 hell - pc na

anyone free to help me on a2? running a sorc so i can tele to the necessary places.

trying to get my well to a3 to farm meph! please and thank you!
submitted by hammerzilla to Diablo_2_Resurrected [link] [comments]


2021.10.17 18:04 heavyd1104 items for trade. Vamp gaze, buriza, arm of king leoric, tal rasha helm, Trang armor and gloves, wiz spike, light Sabre, sur rune, um, lem, fal, lum, io. psn heavyd1104 looking for shako or hoz but open to all trades

submitted by heavyd1104 to diablo2resurrected [link] [comments]


2021.10.17 18:04 mbirth Was letzte Höchstgebot?

Was letzte Höchstgebot? submitted by mbirth to wasletztepreis [link] [comments]


2021.10.17 18:04 Discr1m [USA][H] Variety of Switch, Wii, Wii U, SNES, NES, N64, Gamecube, XBOX, PSP, Vita, Genesis, and PS1/2/3 Games [W] Paypal

Selling off a variety of games for various systems. Prices DO NOT include shipping. Shipping is $4 for the first game and $1 for each additional game. Only shipping to continental US at this time. Pictures of anything available upon request.
Nintendo Switch

Item Price Notes
Shantae (Sealed) $40 LRG variant. Comes w/ card.
Shantae Risky's Revenge Director's Cut (Sealed) $40 LRG variant. Comes w/ card.
Panzer Dragoon (Sealed) $40 LRG variant. Comes w/ card
AI: The Somnium Files (CIB) $65 Missing Day One Edition Stickers
Dead Cells: Action Game of the Year (CIB) $20
Psyvariar Delta (CIB) $25
Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (Sealed) $55
The Mummy Demastered (Sealed) $46 Best Buy variant
Undertale (CIB) $22
Ys Origin (Sealed) $38
R-Type Final 2: Inaugural Flight Edition (CIB) $36
Psikyo Shooting Stars Alpha [Limited Edition] (Sealed) $55
Psikyo Shooting Stars Bravo [Limited Edition] (CIB) $85
Nintendo Wii U
Item Price Notes
Star Fox Zero (Sealed) $20
Rodea: The Sky Soldier (Sealed) $20
Kirby and the Rainbow Curse (Sealed) $50
Xenoblade Chronicles X (Sealed) $45
Nintendo Wii
Item Price Notes
ExciteBots: Trick Racing (CIB) $5
Trauma Team (CIB) $24
Zack & Wiki: Quest for Barbaros Treasure (CIB) $12
A Boy and His Blob (CIB) $15
Battalion Wars 2 (CIB) $10
Little King's Story (CIB) $20
Cursed Mountain (CIB) $14
Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers (CIB) $10
NIGHTS: Journey of Dreams (Sealed) $25
Nintendo Gamecube
Item Price Notes
Metal Arms: Glitch in the System (CIB) $25
SSX 3 (CIB) $10
SSX On Tour (CIB) $10
Nintendo 64 - All games are cartridge only!
Item Price Notes
Pokemon Snap $14 Has Blockbuster sticker on the back sticker.
Snowboard Kids 2 $85 Label has minor discoloration in bottom corner. Missing sticker on back of cartridge
Mischief Makers $31
Banjo-Kazooie $25
Banjo-Tooie $27 Cart has Blockbuster sticketape running across the front lable, as well as, Blockbuster sticker on the back.
Jet Force Gemini $10
BattleTanx Global Assault $20
Gameshark Pro v3.3 $45
Super Nintendo - All games are cartridge only!
Item Price Notes
Sunset Riders $86 Scuff/scratch to label along the top spine
Imperium $100 Blockbuster stick on backside of cartridge.
Strike Gunner STG $45
Firepower 2000 $25
Earth Defense Force $14 Multiple stickers on backside.
Phalanx $25 Some permanent marker writing on front.
Super Smash TV $34
Super Turrican $40 Scuff/scrape to top portion of label.
Cybernator $38
Final Fantasy Mystic Quest $12
Final Fantasy III $62 Cartridge has spots of where plastic appears to have been melted, including a spot to the label.
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest $20 Small scuff along upper part of label.
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! $22 Some weadiscoloration to the label. Back has a name in permanent marker and tear to back sticker.
Illusion of Gaia $24 Small scuff along top portion of label.
Final Fight 3 $100 Label has wear to it with multiple scuffs and scrapes to it.
Kirby Super Star $45 Wear along top spine of label. Sticker in the bottom right corner.
Goof Troop $15 Name written in marker on front. Backside sticker torn.
Super Mario World $12
Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time $60
Contra III: The Alien Wars $45
The Peace Keepers $55 Small hole/tear to sticker on left side. Small scuffing along top spine.
Brawl Brothers $35 Small scuffs near top.
Rival Turf $10 Some permanent marker writing on top and back.
Super Nintendo Multitap $15 Super 5-Play version
240p Test Suite for SNES $16 Created by Mega Cat Studios
Nintendo NES
Item Price Notes
Super Mario Bros. 3 $15 Light scratching to some parts of label.
Contra $28 Label corners slightly crumpling on bottom. Small scuffs at top.
XBOX 360
Item Price Notes
Akai Katana (CIB) $36
Original XBOX
Item Price Notes
The Suffering (CIB) $20
The Warriors (CIB) $20
JSRF Jet Set Radio Future (CIB) $65 Standalone version
X-men Legends II (CIB) $6
Playstation Portable
Item Price Notes
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions (CIB) $15 Greatest Hits version
Lunar Silver Star Harmony (CIB) $65
Valkyrie Profile Lenneth (CIB) $45
Playstation Vita
Item Price Notes
XBlaze Code: Embryo (CIB) $12
Uncharted: Golden Abyss (CIB) $26 Some damage to case along spine but artwork unaffected
Muv-Luv Complete (Sealed) $120 Includes brand new ESRB rated versions of Muv-Luv & Muv-Luv Alternative in a white box that says Muv-Luv Complete. Box fits both games/cases.
Disgaea 3: Absence of Detention (CIB) $30
Disgaea 4: A Promise Revisited [Collector's Edition] (CIB) $70
Legend of Heroes: Trails of Cold Steel [Lionheart Edition] (CIB) $70 Some scuffs to outer box.
Playstation 1
Item Price Notes
Final Fantasy Tactics (CIB) $20 Greatest Hits version; jewel case has crack but manual and disc in great shape
Parasite Eve II $90 Missing manual;shelf wear to case
Metal Slug X (CIB) $50
Saga Frontier 2 $35 CIB but original case has been replaced. Back artwork has moisture damage.
Playstation 2
Item Price Notes
Contra Shattered Soldier (CIB) $15
Heavenly Guardian (CIB) $15 Case is not original PS2 game case; however manual, disc, and artwork are in great shape
R-Type Final $25 Has case; missing manual
Silent Hill 4: The Room (CIB) $90 Disc has Blockbuster sticker on it; manual is beaten up
Ninja Assault (CIB) $20 Some wear to case
Castlevania: Lament of Innocence (CIB) $20 Some moisture damage to case artwork
Playstation 3
Item Price Notes
The Saboteur (Sealed) $40
Splatterhouse (CIB) $70
X-Blades (CIB) $20
Anarchy Reigns (Sealed) $10
Eternal Sonata (CIB) $22
Bionic Commando (CIB) $10
Zone of the Enders (Sealed) $10
Jak and Daxter Collection (CIB) $20
Batman Arkham Origins (CIB) $5
Red Dead Redemption (CIB) $5
Dante's Inferno (CIB) $12
Tales of Graces F (CIB) $40
Disgaea D2: A Brighter Darkness (CIB) $25
Heavy Rain (CIB) $5
Last Rebellion (Disc only) $10
Enchanted Arms (CIB) $10
Resonance of Fate (CIB) $10 Blockbuster sticker on manual
Heavenly Sword (CIB) $12
Enslaved: Odyssey to the West (CIB) $12
Nier (CIB) $25
Devil May Cry 4 (CIB) $8
Lollipop Chainsaw (CIB) $55
Shadows of the Damned (CIB) $50
3D Dot Game Heroes (CIB) $60
Ducktales Remastered (Sealed) $30
Killer is Dead (CIB) $60 Limited Edition; Game itself is sealed; some shelf wear to outer box
Sega Genesis - All games are cartridge only unless noted!
Item Price Notes
Shinobi III: Return of the Ninja Master $20 General wear to label.
Wonder Boy in Monster World $25
World of Illusion Starring Disney's Mickey Mouse & Donald Duck $10 What looks like some moisture damage in bottom right corner of label.
Arrow Flash $30
Ristar $60
Grind Stormer $90 Name written in permanent marker on label.
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist $60
Insector X $20
Captain America and the Avengers $20 General label wear.
Target Earth $18 Some Some light discoloration to parts of label.
Streets of Rage $20
Streets of Rage 2 $20 Not for Resale version
Streets of Rage 3 $70 Some wear to label
Golden Axe II $20 Some moisture damage to label.
Phelios $30 Label intact and looks good except there is some bubbling underneath it.
Wings of Wor $55
Rocket Knight Adventures $22 Label in rough shape.
Truxton $45 There are pieces of packaging tape running around cart that I am not sure could be removed w/out damaging label.
Sonic & Knuckles (CIB) $58
Sega Game Gear
Item Price Notes
Tails Adventure $60
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie $10
Sega Nomad
Item Price Notes
Official Sega Nomad Carrying Case/Bag $140 I priced this based on eBay, but few listings make it hard to place. Price is more flexible on this!
submitted by Discr1m to GameSale [link] [comments]


2021.10.17 18:04 xAVATAR-AANGx [Comic Excerpt] "Codenames only, Damian" (Robins #1).

[Comic Excerpt] submitted by xAVATAR-AANGx to DCcomics [link] [comments]


2021.10.17 18:04 Dagg3r_X0 [WTS] [NY] GHK M4 V2 lot

*Update 10/16: 2 more mags sold
I am once again asking you please buy this stuff
Pictures of the goodies
Let’s get to business:
TL:DR: (but I highly implore you to read the whole post)
Looking for $975 for everything you see here (local pickup preferred but for other states buyer pays shipping and PayPal G and S only!),
Note: I am now parting out pieces of the lot. See breakdown for pricing and do also note prices are negotiable to an extent, if you feel somethings not priced right or want something for a little less I’d be willing to try and work with you
Up for sale is my Second Hand (I am the second owner) custom GHK V2 M4. I love this thing to death but sadly it simply does not see enough use to warrant keeping it around so it must find a new loving home.
Let’s break down what’s included:
*The GHK V2 M4: comes with everything you see on the rifle (includes: Replica EO Tech, MFT stock, ambi charging handle, real Magpul K2 grip, real Magpul bad lever, angled grip, Heavy buffer and buffer spring upgrade, stock bolt with grub screw NPAS upgrade, basically a brand new lower assembly, PTS flash hider, PTS Magpul flip up sights, G and P phantom 10.75” mlok handguard, a PEQ box with rail mounted pressure switch- needs new battery’s and finally a barrel sock) and the original buffer and buffer spring.
Asking: $750 with one Devilhunter modded Gen 1 mag with an included gas outlet valve to convert the mag back to green gas.

Asking: 90$
*Some parts:
the 8” Mlok handguard and barrel nut that came with the rifle when I got it in 2019 (in great condition)
Asking: 65$
a speedloader and 2 3D printed speed loader adaptors done by u/comradequiche
Asking: $35
*A field and stream Black Shield soft gun bag
Asking: 45$
Original M4 hardware (includes the OG rear grip, quad rail, mounting ring, gas tube, triangle front sight, stock and metal flip up rear sight.) some of you asked if I had it, this is what I found, I’m not 100% if anything is missing but from what I can tell everything mentioned has it’s designated pieces and you won’t need anything else to convert the rifle back to how it comes in the box
Asking: 90$
I’ll briefly give you a history of the rifle, good and bad:
It was bought summer of 2019 as a second hand purchase. Replica came in good but used condition. In winter of 2019 it underwent a cosmetic overhaul to what you see here. In late Summer 2020 it and myself took a nasty fall at an outdoor field into a sand pit. I took the whole rifle apart cleaned it and proceeded to replace the ENTIRE lower assembly. Little by little bit by bit I built the rifle to how you see it now and with all the parts you see.
Important notes: ok let’s cut to the chase it’s used and abused. I loved this thing and it saw action from CQB fields to Outdoor fields in the span of its time in my hands. However the gun as of recent has actually seen little use after it and myself took a nasty fall in 2020 and had the lower rebuilt. I got more mags in the beginning of this year and Devilhunter modded them but haven’t played a game with them. As of the last test all hold gas. The gun works flawlessly and recoil is crisp due to the heavy buffer and spring upgrade. The grub screw mod allows to be used indoor or outdoors with just the twist of an Allen key. PEQ is functional BUT needs new batteries and it is a little loose on the rail. EO Tech is a replica and functions not much to say. Important note the pts flash hider is missing the grub screw to keep it in place so it will come loose overtime. The gun is actually mostly ambi minus the selector and built for comfort. The biggest flaw of the rifle is the Handguard of which on its own will not pair properly with the rifle upper. Instead two spacers and thread tape had to be applied to get the handguard to sit flush with the upper and if you twist on the upper and handguard it will spin off. This can be fixed with another spacer or two but because it never bothered me with my fix I never went and got it since I moved the sight to grip both the upper and handguard it won’t spin off. I include the old shorter handguard and barrel nut which pair nicely with the upper if you so choose to use that without worry of the handguard spinning off if you have a habit of twisting. OG hardware was never used and is in like new condition (with the exception of the rear grip which was used on the rifle for some time in my hands.)
If you have any questions feel free to ask me!
submitted by Dagg3r_X0 to airsoftmarket [link] [comments]


2021.10.17 18:04 ToasterLad1987 got damm why fedy in fornie 😩

got damm why fedy in fornie 😩 submitted by ToasterLad1987 to okbuddyfortnite [link] [comments]


2021.10.17 18:04 Chowdee_ Best upgrade from 1660ti? affordable but visible performance difference

submitted by Chowdee_ to PcBuild [link] [comments]


2021.10.17 18:04 mademe11 Weeping

Bought a monstera yesterday from a nursery. Noticed sap coming from the leaves this morning. Researched, said its normal to find in the mornings. However, it hasn't stopped. She's dripping all over the floor 😰 its in a 10" pot, looks root bound? Im new to this.. just want to do the best for my new green baby. Anything I should do, or know?
I have not watered the plant, it seems like its mostly roots in the pot, but what soil is in there feels damp.
submitted by mademe11 to Monstera [link] [comments]


2021.10.17 18:04 Mittsmitts First on my friend. Kitchen knife after watching the new Halloween. 7RL.

First on my friend. Kitchen knife after watching the new Halloween. 7RL. submitted by Mittsmitts to sticknpokes [link] [comments]


2021.10.17 18:04 Theflyingcar8 Something ain't right....

submitted by Theflyingcar8 to HolUp [link] [comments]


2021.10.17 18:04 bones1995 leavers in Mytic +

How is it still possible to leave every key without consequences.... we put the key as weekly vault into the search Browser and always the ppl that fuck up will leave the first. They got high gear and low rio and still manage to fuck up every skip, dont know they have bl or just dont do any dmg. Its so frustrating to spend 30 Minuten and then cant finish the dung even if we are almost at the end of the because someone can just leave ...
And its not that we dont know what we are doing... my friend an I have rio from 2100 to mine 2400.
submitted by bones1995 to wow [link] [comments]


2021.10.17 18:04 ef5twister Looking for thoughts on why Leazenby continues to use plural terms when referencing the perpetrator(s).

Tobe seems to be the only member of LE that has in the past and continues currently to make comments such as bringing them to justice or they will be surprised when an arrest happens. I am totally paraphrasing here so please don't ask for links. The truth is however that he is sticking with the possibility of more than one individual. I have gone back and forth with the possibility of more than one person being involved and yet my biggest drawback to that theory is that there would have had to be some communication among those involved to pull this off and there seems to be no evidence of said communication taking place. I would appreciate any and all thoughts, particularly on the communications possibilities.
submitted by ef5twister to LibbyandAbby [link] [comments]


2021.10.17 18:04 suttongrove 19 [F4A] someone to talk to

helloo! just looking for someone with the same interests as i do hahsa so if u like the ff pls hmu

submitted by suttongrove to PhR4Friends [link] [comments]


2021.10.17 18:04 cerofox This blue is banging (Revel’s Sabrina)

This blue is banging (Revel’s Sabrina) submitted by cerofox to DipPowderNails [link] [comments]


2021.10.17 18:04 CaptainOfAntic Got a bunch of these growing in my yard in Indiana - wondering what they are and if I can eat them

Got a bunch of these growing in my yard in Indiana - wondering what they are and if I can eat them submitted by CaptainOfAntic to ShroomID [link] [comments]


2021.10.17 18:04 bearman315 Doing stuff

submitted by bearman315 to GME [link] [comments]


2021.10.17 18:04 logicalfool512 Anything I can do about this? Why did this happen?

Anything I can do about this? Why did this happen? submitted by logicalfool512 to pcmasterrace [link] [comments]


2021.10.17 18:04 TSR_gaming111 Diamatti pistols are insane - Warzone

Diamatti pistols are insane - Warzone submitted by TSR_gaming111 to WarzoneClips [link] [comments]


2021.10.17 18:04 samer_n61 Do you get it?

Do you get it? submitted by samer_n61 to memes [link] [comments]


2021.10.17 18:04 Double-Welcome-2433 LF Shiny Dracovish Strong jaw ability ft see profile for shinies

submitted by Double-Welcome-2433 to SwordAndShieldTrades [link] [comments]


2021.10.17 18:04 10pumpsclassic how do you find reviews about new places you're wanting to try?

Hi community, I'm a writer by trade. I love to communicate and have a lot of spare time. I'm looking to do some reviews online and want to know what's the best platform to provide these reviews. For now, I'm thinking solely about food and restaurants, but am open to branching out to businesses involving activities or other types, like rock-climbing or bungee-jumping etc.
However, if I want to write about my experience with some establishments, should I use yelp, or google reviews? Is tiktok preferred nowadays. Or would it be suggested to use TripAdvisor or even create a personal Instagram account that I use solely for this? I could use all or none. I just think consistency is the way to go here. But also involve the most amount of eyeballs.
I'm not trying to do this for clout essentially, but the reason I'd like to use a platform that is in, is because then I think it could help the community by reaching the most amount of impressions and people. I work in non-profit currently, and just have an affinity and love for experiences, customer satisfaction and the opportunity to affect change. I do it somewhat on Reddit, but I think attaching my real-life name would be helpful. I use to care about remaining anonymous, but now, I'd like to just put myself out there.
Thanks, essentially I guess I'm asking is where do people get their source of information nowadays involving new places or things to try?
submitted by 10pumpsclassic to AskNYC [link] [comments]


2021.10.17 18:04 LunaticArtimus Art streamer MisakiDestiny wished for applie pie 🥧 while doing an exlusive pre-alpha stream. Thus I had no other choice to make one that would make grandma proud! Our little legend is baking them at the moment.

Art streamer MisakiDestiny wished for applie pie 🥧 while doing an exlusive pre-alpha stream. Thus I had no other choice to make one that would make grandma proud! Our little legend is baking them at the moment. submitted by LunaticArtimus to Unity2D [link] [comments]


http://barbershop-ali.ru